21. april 2010

Om oppgavebesvarelsen

Utgangspunktet for besvarelsen er at jeg selv har stilt meg spørsmålet ”hvorfor er faget kunst og håndverk en viktig del av skolen?” For å kunne undervise i faget på en god måte, mener jeg det kreves en plattform av trygghet, forståelse for og innsikt i hensikten med det faget man underviser i.

Jeg mener at utvikling av kreativitet er noe av kjernen i faget, både for personlig utbytte og i et samfunnsnyttig perspektiv, selv om faget bærer flere viktige dimensjoner i seg.

I vårt kapitalistiske samfunn tror jeg kreativitet, nyskapning og innovasjon er argumenter som vil bevare kunstfaget i fremtiden. Faren ved dette er at viktige dimensjoner som kulturarv og håndverk vil forsvinne. Samt at kreativitet kun blir sett på i et nytteperspektiv for samfunnet og ikke som en gode for den enkelte.

Jeg ser viktigheten av å utvikle kreativitet, både for den enkeltes vekst og mestringsfølelse og i et samfunnsnyttig perspektiv.

Å utvikle kreativitet krever mot, mot til å bryte med konvensjonelle normer og gå nye veier.

I kreativitetsteori snakker man ofte om ”burmønsteret” Det vil si at man stanser ved hindringer som ligger i ens eget sinn, mens veien egentlig er åpen. I en oppgave i linoleumstrykk gjennomført i praksisen, var noe av formålet å prøve ut og jobbe aktivt med flatene. Elevene skulle skjære ut litt etter litt, i linoleumsplaten og trykke underveis, slik at de ble mer bevisst på hvordan det som skjedde med flaten også gjorde noe med utrykket i bildet. Underveis oppstod det et problem, ved at flere elever ikke ville skjære mer i plata si, i fare for å ødelegge førsteutkastet som de var fornøyd med. Fokuset var så rettet mot det at sluttproduktet skulle bli bra, at det hindret de i å lære av å utforske. Å trykke er imidlertid en god t egnetmåte å jobbe slik med, da man hele tiden kan trykke underveis og dermed bevare det utrykket man liker best.

Jeg ønsker å sette fokus på og formidle viktigheten av å bryte sin egn barriere, utforske sin egen kreativitet og sette prosessen i fokus, ved å legge redselen for å ”ødelegge” sluttresultatet til side. Jeg har derfor valgt å tillegge boksen og smykke en symbolsk funksjon, ved å la gjenstandene stå som en kommentar på det å overkomme hindringer i kreative prosesser og ha mot til å utforske sin egen kreativitet. Det skriftlige arbeidet blir derfor en viktig del av selve oppgaven, og gir en grundig begrunnelse for mine valg av estetiske virkemidler og praktiske løsninger.

Læreplanen sier følgende om å overkomme hindringer i skapende prosesser;

”Skolen må lære elevene å ikke være redde, men å møte det nye med forventning og virkelyst. Den må skape trang til å ta fatt og holde fram. Den må opparbeide vilje til å komme videre, og utvikle energi til å motstå egen vegring og overvinne egen motstand.”(LK06)

Å lage en boks, for så å ta ut en flis av det ferdige resultatet, blir for meg en symbolsk handlig på det å tørre å formidle et budskap og å overkomme hindringen det er å ”ødelegge” et ”ferdig” produkt for å utforske videre. Denne flisa blir mitt smykke, det er en erfaring og en handling jeg kan ”smykke meg med”.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar